Hart voor de Oogst!

Lucas 10, vers 2

Uitleg

* English version below

Januari 2023 – Eind december 2022 vertrok ons 5de transport naar Moldavië. Na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne in februari 2022 zijn wij direct een inzamelingsactie gestart voor de vluchtelingen in Moldavië. In totaal hebben wij het afgelopen jaar vijf transporten kunnen realiseren. Dit hebben wij kunnen doen dankzij de vele donaties en grote hulp van diverse betrokkenen. Omdat de oorlog voortduurt, gaan wij door met het inzamelen van geld en goederen. Dit zullen wij hieronder toelichten.

WIE WIJ ZIJN

Wij zijn Julia, Marianne en Betty en wij zetten ons al bijna een jaar in om vluchtelingen en Moldavische burgers, die door de oorlog getroffen zijn, te helpen. Alle drie zijn wij meerdere malen in Moldavië geweest en hebben met eigen ogen de schrijnende situatie gezien waarin veel Moldaviërs leven. Ook zijn wij in de zomer van 2022 in Moldavië geweest om te helpen en een indruk te krijgen van de leefomstandigheden in oorlogstijd. Tijdens ons verblijf hebben we vluchtelingen en lokale inwoners bezocht en ervaren onder welke erbarmelijke omstandigheden zij verkeren en hoe zij te lijden hebben onder het huidige conflict.

WAAROM WIJ HELPEN

Moldavië is het armste land van Europa. De economische omstandigheden waren al zeer slecht, maar zijn door de oorlog nog eens verergerd. Er is nauwelijks betaald werk te vinden. Daarbij worden veel Moldaviërs die wel een betaalde baan hadden, niet uitbetaald omdat hun werkgever geen salaris meer kan betalen. Verder zijn de gevluchte Oekraïners veelal vrouwen, wier mannen in Oekraïne zijn achtergebleven om mee te vechten, waardoor zij geen inkomsten meer genereren. De vrouwen zelf kunnen vaak niet aan de slag, omdat zij op hun kinderen moeten passen, voor wie Moldavië moeilijk opvang kan regelen.

In deze zeer zware omstandigheden, vangt Moldavië meer dan 100.000 vluchtelingen op. Dit zijn van alle Europese landen, verhoudingsgewijs, de meeste vluchtelingen (per hoofd van de bevolking). De meesten worden opgevangen door particulieren, van wie de huizen vaak in (zeer) slechte staat verkeren: klein, ondeugdelijke constructies, in slechte staat van onderhoud en gebrek aan stromend water en/of sanitaire voorzieningen… Bovendien kampen veel van de vluchtelingen met gezondheidsproblemen, zowel fysiek als mentaal. Door de afhankelijkheid van Rusland en Oekraïne hebben de armen van Moldavië het nu nog eens extra zwaar: veel huishoudens zitten vaak zonder gas of stroom en kunnen de stijgende huur- en brandstofprijzen niet meer betalen. Met name in de winter lijden mensen honger en kou. Het trieste is ook nog eens, dat de maandelijkse toelage van de VN voor vluchtelingen niet voldoende is om in de basisbehoeften te voorzien. Bovendien krijgt Moldavië niet zoals Polen en Roemenië subsidiegelden van de EU en heeft de Moldavische overheid, zoals gemeenten, niet de financiële middelen om vluchtelingen of de eigen burgers te ondersteunen. Kortom, voor Moldavië is het bijna niet te doen om datgene aan de vluchtelingen en eigen bevolking te geven wat er nodig is. Daarom is onze hulp heel hard nodig!

WAT WIJ DOEN

Wij ondersteunen twee liefdadigheidsorganisaties in Moldavië. De stichting Centru Ortodox de Caritate din Moldova (OCCM) ligt in het dorp Singera, ten zuiden van de Moldavische hoofdstad Chisinau, en wordt geleid door de lokale orthodoxe kerk. De stichting Soarta is gevestigd in Soroca, dat in het noorden van Moldavië ligt en is een stad tegen de Oekraïnse grens. Beide stichtingen vangen veel vluchtelingen op en helpen de lokale bevolking.

In Nederland zamelen we geld, goederen en voedsel in. Ons inzamelpunt is in Voorschoten, waar mensen vanuit alle windstreken hun donaties kunnen brengen. Vanuit Voorschoten vertrekt een vrachtwagen met de door ons ingezamelde goederen naar Moldavië. In Singera worden de goederen afgeleverd en vervolgens door het OCCM verdeeld onder de mensen. Vanuit Singera gaat er ook een klein transport naar Soarta in Soroca. Ook geven wij financiële ondersteuning en dit doen wij met de geldelijke donaties. Hiervan worden onder andere voedsel en medicijnen betaald. Daarnaast gebruiken we geldelijke donaties om de medische post en het opvangcentrum in Singera verder af te bouwen en te ondersteunen.

HOE U KUNT HELPEN

Om onze hulp aan de vluchtelingen en de lokale bevolking van Moldavië te kunnen voortzetten, moeten we meer geld inzamelen.

Geldelijke donaties kunnen worden overgemaakt naar: ‘Stichting Hart voor de Oogst’, onder vermelding van ‘Oekraïense vluchtelingen Moldavië’ op NL53 INGB 0002 7688 04 (bankrekeningnummer). 

Om de woon- en leefomstandigheden te verbeteren, zoeken we ook mensen die items zoals keukenapparatuur, bouwmaterialen enzovoort, kunnen leveren. Verder zoeken we mensen uit verschillende vakgebieden die kennis en kunde hebben, zoals een elektricien, loodgieter, tegelzetter, bouwvakker et cetera, en geïnteresseerd zijn om ons in Moldavië te helpen om deze woon- en leefomstandigheden te verbeteren en hun kennis te delen met de mensen daar. Graag horen wij van u.

CONTACTGEGEVENS

Julia0031 6 2532 3872dutchdailynl@gmail.com
Marianne0031 6 2931 5019marianne.c.vandenbroek@gmail.com
Betty0031 6 19879609ruygt03@ziggo.nl

Houd onze Facebookpagina – www.facebook.com/OekraiensevluchtelingenMoldavie – en deze website in de gaten voor nieuwe data en openingstijden van onze inleverpunt(en).

————————————————————————————————————————————–

January 2023 – At the end of December 2022, our 5th transport left for Moldova. Following the outbreak of the war in Ukraine in February 2022, we immediately started a fundraising campaign to help Ukrainian refugees in Moldova. During 2022 we were able to send five transports in total. We achieved this thanks to the many donations and help of various parties. Because the war continues to rage on, we need to keep on collecting money and goods.

WHO WE ARE

We are Julia, Marianne and Betty and for almost a year now, we have been devoting our time and efforts to helping Ukrainian refugees and Moldovan citizens affected by the war. All three of us have been to Moldova multiple times and have seen with our own eyes the harrowing situation in which many Moldovans are living. Our latest travel to Moldova was in the summer of 2022, when we went to help out and to get an idea of what the living conditions are like in wartime. During our stay we visited refugees and local inhabitants and experienced first-hand how they are suffering due to the current conflict. We saw the appalling conditions they are enduring.

WHY WE HELP

Moldova is the poorest country in Europe. The economic situation was already very bad, but has worsened due to the war. There is hardly any paid work to be found. In addition, many Moldovans who did have a paid job, do not earn any money now because their employer can no longer pay a salary. Furthermore, the Ukrainians who have fled are mostly women, whose husbands have stayed behind in the Ukraine to join the combat, so who therefore no longer generate any income. The women themselves are often unable to find work because they have to look after their children, for whom in Moldova it is difficult to arrange (day) care.

Despite these difficult circumstances, Moldova is hosting more than 100.000 refugees. In other words, per capita, Moldova hosts more refugees than any other European country. Most of them are sheltered in private homes that are often in (very) bad condition: small, poorly constructed, in bad repair and lacking running water or sanitation… Moreover, many of the refugees seeking safety in Moldova suffer health issues, physical and/or mental. Due to the country’s dependence on Russia and Ukraine, the poorest households of Moldova are now often without electricity or gas and can no longer afford the rising costs of rent and petrol prices. Especially in winter, people suffer from hunger and cold. Given the scale of the problem, the monthly allowance from the UN is not sufficient to meet all basic needs. Unlike Poland or Romania, Moldova does not receive subventions from the EU and the Moldovan government simply does not have the financial resources to support refugees or even its own struggling citizens. That is why our help is very much needed!

WHAT WE DO

We are currently supporting two charitable organizations in Moldova. The Centru Ortodox de Caritate din Moldova (OCCM) foundation is located in the village of Singera, south of the Moldavian capital Chisinau, and is led by the local Orthodox Church. The Soarta foundation, which is located in Soroca, lies in the north of Moldova and is a city on the Ukrainian border. Both foundations host many refugees and also help the local population.

In the Netherlands we collect money, goods and food. Our collection point is in Voorschoten, where people from all over the country can bring their donations. From Voorschoten, trucks loaded with the goods that we have collected leave for Moldova. These goods are brought to Singera and then distributed among the people by the OCCM. From Singera there are also small transports continuing to Soarta in Soroca. Additionally, we provide financial support thanks to monetary donations. This money is used to pay for essentials, like food and medicines. Furthermore, we continue to contribute financially to building and supporting a medical post and shelter in Singera.

HOW YOU CAN HELP

To be able to continue our aid to the refugees and locals of Moldova, we need to raise more money.

Monetary donations to: ‘Stichting Hart voor de Oogst’, indicating Ukrainian Refugees Moldova

NL53 INGB 0002 7688 04 (bank account number)

To improve living and housing conditions, we are  looking for people that can provide items such as kitchen equipment, building materials and so on. We are also looking for people from different professional fields who have knowledge and skills, such as an electrician, plumber, tiler, construction worker etc., and who are interested in helping us in Moldova, to improve these living conditions and to share their knowledge with the people there. We would like to hear from you.

CONTACT INFORMATION

Julia0031 6 2532 3872dutchdailynl@gmail.com
Marianne0031 6 2931 5019marianne.c.vandenbroek@gmail.com
Betty0031 6 19879609ruygt03@ziggo.nl

Keep an eye on our Facebook – www.facebook.com/OekraiensevluchtelingenMoldavie – page and this website for new dates and opening hours of our collection point(s).

Hart voor de Oogst! © 2023 Frontier Theme