Hart voor de Oogst!

Lucas 10, vers 2

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van de Stichting Hart voor de Oogst, gevestigd te Pijnacker-Nootdorp en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27194290. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 1. GEBRUIK EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
  1. Wij vragen (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
   1. geld over wilt maken voor zendelingen die wij ondersteunen;
   2. u opgeeft voor een nieuwsbrief.
  2. Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:
   1. voor- en achternaam;
   2. adresgegevens;
   3. e-mailadres;
   4. bankrekeningnummer.
  3. Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:
   1. nieuws- en bedankbrieven te verzenden;
   2. contact met u op te nemen of te onderhouden.
  4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
    Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hartvoordeoogst.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  5. Geautomatiseerde besluitvorming
    Hart voor de Oogst neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hart voor de Oogst) tussen zit. Hart voor de Oogst heeft hiervoor geen computerprogramma’s of -systemen in gebruik.
  6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
    Hart voor de Oogst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
  7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
    Hart voor de Oogst gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
  1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
    U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hart voor de Oogst en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
    U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hartvoordeoogst.nl.
    Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .
    Hart voor de Oogst wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens
 3. DERDEN
  1. Hart voor de Oogst verstrekt uitsluitend en alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 4. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
  1. Hart voor de Oogst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat of via info@hartvoordeoogst.nl.
  2. Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.
 5. MELDING AAN BETROKKENE
  1. U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.
 6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
  1. Het kan voorkomen dat het in deze privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken.
Hart voor de Oogst! © 2023 Frontier Theme